הרפורמה בדיני הפקעות

ביום 15/2/2010 נכנס לתוקף תיקון מספר 3 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), התש"ע-2010, מכוח ההגנה שניתנה לזכות הקניין של בעל הקרקע המופקעת המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. התיקון הביא עמו שינויים רבים במצב המשפטי הקיים, אשר מהווים רפורמה של ממש בדיני הפקעות. להלן יובאו עיקרי התיקון בתמצית:
 
1. התיקון החשוב ביותר – החל ממועד תחילת החוק, שר האוצר לא יהיה רשאי להפקיע קרקע או חלקה בלא מתן פיצויים מלאים על כל השטח שהופקע !!!. עם זאת, הוראה זו אינה חלה על הפקעות לפי חוק התכנון והבנייה או על רכישה בידי רשות מקומית מכוח הרשאה של שר האוצר. 

2. בוטלה פקודת הדרכים ומסילות הברזל.

3. הפרשי הריבית וההצמדה שיתווספו לפיצויי הפקעה מיום התיקון ואילך יהיו כיום לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, דהיינו ריבית ריאלית מלאה, ולא כפי שהיה בעבר לפי החוק לתיקון דיני הרכישה (1.5% ריבית לשנה).  

4. הסמכות להפקיע נתונה כיום מכוח הפקודה לשר האוצר. וועדה מייעצת, המורכבת ממספר חברים תמליץ לשר האוצר לפעול עפ"י הסמכויות שנתנו לו בפקודה.

5. נוספו מטרות ציבוריות להפקעה, בסעיף 2 לפקודה במסגרת הגדרת "צורך ציבורי".

6. נקבעה זכות שימוע לנפקע טרם ביצוע ההפקעה.

7. נקבעו פרקי זמן חדשים בהליך הפקעה.

8. הרשות המפקיעה חייבת בתשלום פיצויים לנפקע, שאינם שנויים במחלוקת, במועד תפיסת החזקה או כעבור 90 יום לאחר תפיסת החזקה, וזאת כאמור בסעיף9 א לחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד- 1964 .

9. במידה והרשות לא הוציאה הודעה לפי סעיף 7 לפקודה תוך ארבע שנים- תבוטל ההפקעה.

10. במידה ולא נתפסה חזקה ותסתיים תקופת תחילת הביצוע- תבוטל ההפקעה.

11. במידה ולא נתפסה חזקה ויסתיים הצורך הציבורי ולא יוחלט על צורך ציבורי אחר- תבוטל ההפקעה.

12. במידה והרשות לא התחילה בביצוע הצורך הציבורי בתוך התקופה שנקבעה ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי אחר יוכל הנפקע לתבוע השבת הקרקע.

13. אם בעל הקרקע לא יתבע השבת הקרקע תוך 25 שנה ממועד פרסום הודעה על הפקעה לפי סעיף 7 כשתם הצורך הציבורי - תתיישן זכות תביעתו להשבת הקרקע והוא לא יוכל לקבלה בחזרה מהרשות המפקיעה. 

14. לרשות המפקיעה האפשרות להחליף את המטרה הציבורית לשמה הופקעה הקרקע מלכתחילה במטרה ציבורית אחרת.

15. נקבעו מנגנונים שונים להגשת תביעה ע"י בעלי קרקע לקבלת פיצויים בגין ההפקעה.

 האמור לעיל נאמר ללא בחינת נסיבות ספציפיות ועובדותיו, ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו לביצוע פעולות משפטיות.
טואול - בניית אתרים